PENDAFTARAN BAGI PROGRAM TADABBUR AL-QUR’AN, SESI MAC 2023M, ANJURAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIFF ALI

Share News

Facebook
Twitter
LinkedIn

Recent News

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) melalui Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PKPSH) dengan kerjasama Fakulti Usuluddin menawarkan Program Tadabbur Al-Quran kepada orang ramai. 

Adapun tujuan Program Tadabbur Al-Qu’ran ini diadakan adalah untuk membimbing masyarakat awam dalam memberikan kefahaman dan penghayatan kepada al-Qur’an melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ini selaras dengan konsep Negara Zikir dan rakyat celik Al-Qur’an sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Maklumat kursus adalah sepertimana berikut:-

Tenaga Pengajar    : Dr Muhammad Zakir bin Hussein

Modul                      : Surah Yaasin

Tarikh                       : Bermula 12 Mac 2023M

Jam                           : 8.30 pagi hingga 10.00 pagi (1 jam 30 min)

Tempoh                    : 6 minggu

Platform                   : Secara dalam talian (Zoom)

Yuran Penyertaan   : $40.00 bagi orang ramai), $20.00 bagi warga UNISSA, pelajar UNISSA & alumni UNISSA)

Para peserta yang ingin mendaftar bagi program ini bolehlah melayari link berikut: https://bit.ly/PTQC4L  atau dengan mengimbas kod QR di bawah:

Tarikh akhir pendaftaran adalah pada hari Sabtu, 25 Februari 2023M, jam 4.30 petang.

Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut mengenai program ini, orang ramai bolehlah menghubungi Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat, UNISSA di talian 2462000 sambungan 204/202 ataupun melayari laman sesawang www.unissa.edu.bn atau menghantar email ke C4L@unissa.edu.bn.