Vision & Mission

Vision & Mission

Visi / Vision / الرؤية

Institusi Pengajian Tinggi Islam Global Melahirkan Generasi Khayra Ummah

Global Islamic Higher Education Institution that produces the Khayra Ummah generation

Misi / Mission / الرسالة

Menyediakan pendidikan tinggi Islam yang berkualiti dan penyelidikan berimpak tinggi yang menjadi pemangkin kepada
pembangunan ummah dalam ekosistem mampan berteraskan Maqasid Syari’ah

To provide quality Islamic higher education and high impact research, which serve as the catalyst for the development of Ummah in a sustainable education ecosystem based on Maqasid Shariah