Vol. 1 (2022): Al-Shafi'i: Vol 1, January - June 2022
Articles

Jenis Emas Dan Kesannya Terhadap Penentuan Transaksi Ribawiy Menurut Berbagai Mazhab

Muhammad Salihan Bin Samra
Puast Penyelidikan Mazhab Syafi’i, Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Azme Matali
Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Islam Sultan Sharif Ali

Published 2023-06-06

Keywords

  • Jenis Emas - Jual Beli – Transaksi Ribawi – Mazhab Syafi’i

How to Cite

Muhammad Salihan Bin Samra, & Azme Matali. (2023). Jenis Emas Dan Kesannya Terhadap Penentuan Transaksi Ribawiy Menurut Berbagai Mazhab . Al-Shafi’i | International Journal of Islamic Contemporary Studies, 1, 82–95. Retrieved from https://unissa.edu.bn/journal/index.php/al-shafii/article/view/644

Abstract

Kajian ini mengkaji perniagaan jual beli emas yang telah ditentukan
oleh syarak. Pengkaji akan mengambil pendapat Mazhab Syafi’i
sebagai pendapat yang utama dan mengambil pendapat mazhab lain
sebagai perbincangan di dalam kajian. Emas termasuk di dalam
mal
ribawiyah
dan hukum jual beli emas menjadi haram riba jika tidak
mengikut syarat-syarat yang di tentukan iaitu
mumathalah, hulul dan
taqabbudh. Permasalahan kajian utama ialah hukum di dalam jual beli
emas mengikut jenisnya. Kajian ini akan mendefinisikan emas dan jual
beli di dalam hukum Islam serta syarat-syaratnya. Metod penyelidikan
dalam menjalan kajian ini ialah kajian perpustakaan. Pengkaji
mendapati perbezaan hukum di dalam transaksi jual beli mengikut
jenis emas. Hasil kajian ini akan menjadi rujukan pengguna untuk
memahami konsep jual beli dan riba di dalam agama Islam.