Vol. 1 (2022): Al-Shafi'i: Vol 1, January - June 2022
Articles

Jenis Emas Dan Kesannya Terhadap Penentuan Transaksi Ribawiy Menurut Berbagai Mazhab

Published 2022-06-28

How to Cite

Muhammad Salihan Bin Samra, & Azme Matali. (2022). Jenis Emas Dan Kesannya Terhadap Penentuan Transaksi Ribawiy Menurut Berbagai Mazhab . Al-Shafi’i | International Journal of Islamic Contemporary Studies, 1, Page 82–95. Retrieved from https://unissa.edu.bn/journal/index.php/al-shafii/article/view/463

Abstract

Kajian ini mengkaji perniagaan jual beli emas yang telah ditentukan oleh syarak. Pengkaji akan mengambil pendapat Mazhab Syafi’i sebagai pendapat yang utama dan mengambil pendapat mazhab lain sebagai perbincangan di dalam kajian. Emas termasuk di dalam mal ribawiyah dan hukum jual beli emas menjadi haram riba jika tidak mengikut syarat-syarat yang di tentukan iaitu mumathalah, hulul dan taqabbudh. Permasalahan kajian utama ialah hukum di dalam jual beli emas mengikut jenisnya. Kajian ini akan mendefinisikan emas dan jual beli di dalam hukum Islam serta syarat-syaratnya. Metod penyelidikan dalam menjalan kajian ini ialah kajian perpustakaan. Pengkaji mendapati perbezaan hukum di dalam transaksi jual beli mengikut jenis emas. Hasil kajian ini akan menjadi rujukan pengguna untuk memahami konsep jual beli dan riba di dalam agama Islam.